Het onderzoek voor huisartsen

Opzet onderzoek

Het CONCRETE project is een gerandomiseerde trial, waarbij 80 huisartspraktijken verdeeld worden in twee even grote groepen (figuur). Na de randomisatie zal de ene groep huisartspraktijken direct toegang krijgen tot de CT kalkscoretest terwijl de andere groep huisartsen het standaard beleid blijven volgen. De primaire uitkomst is de toename in het aantal (vroege) diagnoses van slagaderziekte op huisartspraktijk niveau door het invoeren van de CT kalkscoretest. Om deze toename te beoordelen wordt in alle huisartspraktijken een baseline meting en een meting na 2 jaar verricht.

Jonge personen hebben een zeer lage kans op slagaderziekte en meestal een kalkscore van 0. Om deze reden wordt het onderzoek verricht bij mannen van 40 jaar en ouder en vrouwen van 45 jaar en ouder, zonder een voorgeschiedenis met coronairlijden.

Wat betekent meedoen voor de huisarts?

Deelname van de huisarts is essentieel voor het slagen van het CONCRETE project. Deelname betekent, dat de huisartsenpraktijk zal worden gerandomiseerd naar de kalkscore groep of de groep die het standaard beleid voert volgens de NHG-Standaard. Daarnaast worden de huisartsen verzocht of vanaf een bepaald startpunt, 2 jaar lang in alle patiënten met niet acute pijn op de borst en bij wie de huisarts aanvullende onderzoek geïndiceerd vindt, consequent het ene of het andere beleid uit te voeren.

Na verwachting zullen in 2 jaar circa 1600 patiënten aanvullend onderzoek ondergaan. De patiënten worden om toestemming gevraagd voor het verzamelen van gegevens bij de huisarts en zo nodig in het ziekenhuis. Proefpersonen worden gevraagd vragenlijsten in te vullen over klachten en kwaliteit van leven.

Diagnostische registratie